Zgodnie z przepisem art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1799), notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne obejmujące czynności prawne, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w tym:
 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy zamiany,
 • umowy dożywocia,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy spółek prawa handlowego,
 • umowy lub oświadczenia o ustanowieniu służebności,
 • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki.
 1. przeprowadza procedurę spadkową kończącą się wydaniem aktu poświadczenia dziedziczenia i/lub europejskiego poświadczenia spadkowego,
 1. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie,
 2. sporządza poświadczenia:
 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 1. spisuje protokoły (np. zgromadzeń spółek prawa handlowego, zebrań wspólnot mieszkaniowych, posiedzeń różnych organów),
 2. sporządza protesty weksli i czeków,
 3. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych,
 4. prowadzi rejestry akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych oraz podejmuje związane z tym czynności,
 5. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów/aktów notarialnych,
 6. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 7. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 8. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.